Gedeeltelijke plaatsing op een SO-school

Vraagstelling

Er wordt stagnatie in de ontwikkeling van een leerling gezien. Wat kan ik doen om te voorkomen dat de leerling uitvalt binnen de huidige schoolsetting? Kunnen we de leerling gedeeltelijk plaatsen bij een SO-school om de ondersteuningsvraag te onderzoeken?

Doel

Arrangement om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen of specifiek te werken aan bepaalde ontwikkeldoelen die binnen de reguliere setting moeilijker te behalen zijn.

Inhoud

De leerling wordt voor een deel van de onderwijstijd geplaatst op een SO-school, maar blijft ingeschreven bij de reguliere, huidige school. Binnen de gestelde termijn vindt er een voortgangsevaluatie en uitstroomgesprek plaats. De school van herkomst, het SO en de coördinator passend onderwijs SWV sluiten hierbij aan. Gezamenlijk maken we een plan voor volledige terugstroom.

kruis

Route

  01

  De aanvragende partij dient in Kindkans een ‘ondersteuningsaanvraag schoolgaand’ kind in.

  02

  Een coördinator passend onderwijs SWV van het SWV neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken.

  03

  Bij akkoord van de aanvraag door de Coördinator passend onderwijs SWV, dient de aanvragende partij in Kindkans de hulpvraag ‘aanvraag Kans!overleg’ in.

  04

  In het Kans!overleg bespreken we de hulpvraag multidisciplinair met de aanvragende partij, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente en het SWV.

  05

  Indien het SWV positief besluit over gedeeltelijke plaatsing op een SO-school, zijn afspraken opgenomen over de continue aanwezige betrokkenheid van de school van herkomst, waar de leerling blijft ingeschreven. Basisschool en SO zorgen voor een symbiose-overeenkomst. De symbiose-overeenkomst wordt vooraf aan de plaatsing ingevuld en geretourneerd aan de coördinator passend onderwijs SWV. De symbiose-overeenkomst wordt ondertekend door de directeur-bestuurder van het SWV voorafgaand aan het arrangement.

  06

  Op het moment van intake op SO start het arrangement.

  07

  Begeleiding bij terugplaatsing op de school van herkomst binnen de gestelde termijn van drie maanden maakt deel uit van het arrangement. De SO-school maakt hiervoor afspraken met de intern begeleider van de betreffende school.

  08

  Het SWV en de SO-school monitoren het traject en bepalen gezamenlijk het onderwijsperspectief.

  09

  De symbiose-overeenkomst wordt na afloop van de periode getekend door de betrokken coördinator passend onderwijs SWV. Daarna wordt overgegaan tot uitbetaling van de ondersteuningsbekostiging door het SWV.

vierkant

Toelichting

De grens voor een acceptabele bepaling van de omvang van een minimum verblijf op de school waar de leerling is ingeschreven, is niet in de wet vastgelegd. Deze wordt bepaald door in het aanbod van de school een onderscheid te maken tussen een kern- en differentieel curriculum.

In het kerncurriculum neemt de school waar de leerlingen zijn ingeschreven een aanbod op dat voor alle kinderen onmisbaar lijkt voor verdere ontwikkeling naar eventuele vervolgopleiding of beroepen. Dit behoort tot de gewenste brede vorming die van een school voor speciaal onderwijs redelijkerwijs mag worden verwacht.

In het differentieel curriculum, dat in de vorm van symbiose wordt aangeboden, kan de school onderwerpen opnemen die de voorkeuren en behoeften van de leerlingen in relatie tot hun ontwikkelingsperspectief of hun (toekomst)mogelijkheden weergeven. De inspectie gaat er van uit dat het in het kader van de symbioseregeling het differentieel curriculum per schoolweek maximaal 60 procent bedraagt van het aantal uren waarin de school gemiddeld per week onderwijs verzorgt. Wanneer een leerling meer dan 60 procent van de onderwijstijd volgt op een ‘andere’ school op basis van symbiose gaat de inspectie ervanuit dat inschrijving op die ‘andere’ school nodig is. Let wel: dit is geen wettelijk bepaalde grens, maar een op basis van de wet beredeneerde grens. Dat houdt in dat in alle (individuele) gevallen het belang van de leerling moet worden afgewogen tegen het hanteren van deze norm.

Dit betekent concreet dat de BO-school van herkomst en de SO-school waar de leerling parttime verblijft, een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin bovenstaande afspraken zijn opgenomen.

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

Het SWV bekostigd enkel de ondersteuningsbekostiging (basisondersteuning dient geregeld te worden tussen de scholen onderling) als de leerling weer teruggaat naar de ingeschreven school en er geen TLV-aanvraag van toepassing is.
(ondersteuningsbekostiging is het dan geldende bedrag conform de regeling personeel OCW)

Evaluatie

Schriftelijk

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.