menu-kind
Welke mogelijkheden heb ik?

Een zo dekkend mogelijk aanbod

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig en is er extra expertise nodig om het kind gericht te helpen. Het inzetten van een arrangement kan dan een oplossing zijn. Op deze wijze helpen we het kind en de professional in de klas en werken we samen aan zo inclusief mogelijk onderwijs.

Bekijk arrangementen
een-zo-dekkend-mogelijk-aanbod

Arrangementen

Binnen SWV Helmond-Peelland PO hebben we verschillende arrangementen ingericht om iedere leerling met een ondersteuningsbehoefte de beste ontwikkelingskansen te bieden. Een arrangement aanvragen kan wanneer de onderwijsondersteuningsbehoefte van het kind de basis- en extra ondersteuning van een schoolbestuur overstijgt.

Expertise arrangement

Het expertise arrangement is voor kinderen in het regulier onderwijs en het SBO waarbij de ondersteuningsvraag de basis- en extra ondersteuning overstijgt. Er zijn diverse aanbieders die ingezet kunnen worden, afhankelijk van de hulpvraag.

Expertise Individueel
Licht arrangement

Het arrangement is bedoeld voor kinderen die op een reguliere school of SBO zitten, waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning overstijgt. Het arrangement stimuleert voortzetting op de huidige school en heeft als opbrengst dat het kind weer in ontwikkeling komt.

Licht Individueel
Intensief arrangement

Het arrangement is beschikbaar voor kinderen in het regulier basisonderwijs waarbij de ondersteuningsvraag de basis- en extra ondersteuning overstijgt. De ondersteuningsbehoefte komt overeen met een SO-profiel. Het arrangement is bedoeld om voortzetting op de huidige school te stimuleren en het kind in ontwikkeling te brengen.

Intensief Individueel
Groepsarrangement Julius

Groepsarrangement om leerlingen die dreigen vast te lopen binnen het huidige onderwijsaanbod met een doelgerichte interventie te ondersteunen. Deze leerlingen hebben onvoldoende aan het huidige HB-aanbod.

Expertise Groep
Leerling met een SWV-arrangement woonachtig buiten het SWV Helmond-Peelland PO

Leerlingen, waarvoor een arrangement nodig is, afkomstig van uit andere samenwerkingsverbanden zijn welkom op de scholen binnen het SWV.

Intensief Individueel
Tijdelijke plaatsing op een SO-school

Arrangement om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen waarbij de leerling tijdelijk wordt geplaatst op een SO-school. Het arrangement is preventief; terugstroom naar de huidige school is de insteek.

Intensief Individueel
Tijdelijke plaatsing op een SBO-school

Arrangement om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen waarbij de leerling tijdelijk wordt geplaatst op een SBO-school. Het arrangement is preventief; terugstroom naar de huidige school is de insteek.

Licht Individueel
Gedeeltelijke plaatsing op een SO-school

Arrangement om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen of specifiek te werken aan bepaalde ontwikkeldoelen die binnen de reguliere setting moeilijker te behalen zijn.

Intensief Individueel
Gedeeltelijke plaatsing op een SBO-school

Arrangement om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen of specifiek te werken aan bepaalde ontwikkeldoelen die binnen de reguliere setting moeilijker te behalen zijn.

Licht Individueel
kruis

Veelgestelde
vragen

faq-meisje

De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling, als er plaatsruimte is op de school van aanmelding. Zodra dit het geval is beoordeelt de school eerst of zij de leerling zelf de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dat niet het geval is, gaan ouders en school in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen, is het nodig:

 • te weten of leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben;
 • zicht te hebben op de doelmatigheid van de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de samenwerkingsverbanden;
 • te weten of de besteding van middelen rechtmatig en doelmatig is.

Bij een kwaliteitsonderzoek maakt de inspectie gebruik van een waarderingskader. De inspectie gebruikt drie kwaliteitsaspecten: 1. Resultaten 2. Management en organisatie 3. Kwaliteitszorg.

Het toezicht is risicogestuurd. Als uit een risicoanalyse blijkt dat er signalen of aanwijzingen zijn dat het samenwerkingsverband onvoldoende kwaliteit levert, voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. Tijdens dat kwaliteitsonderzoek stelt de inspectie aan de hand van een waarderingskader vast of er tekortkomingen zijn. Voor de risicoanalyse hanteert de inspectie een risicomodel dat is gebaseerd op 6 parameters. Deze zijn ook te vinden in het toezichtkader samenwerkingsverbanden (zie onderzoekskaders po, vo en (v)so.

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen.

Inhoud van het ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO worden de volgende onderdelen beschreven:

 • Welke basisondersteuning wordt geboden aan leerlingen op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband;
 • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen organiseert voor extra ondersteuning binnen de scholen en/of bovenschools;
 • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro); de procedure en criteria voor het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de duur van de ondersteuningstoewijzing lwoo;
 • De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is afgelopen;
 • De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 • De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informeert over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders;
 • Financiën:
  – De procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting. Het gaat hierbij zowel om het budget voor zware ondersteuning als voor lichte ondersteuning.
  – De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 februari instromen in het v(so), inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor zware ondersteuning.

Vaststelling ondersteuningsplan

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n). Ook moet de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan.

Het is belangrijk dat er een transparante samenhang is tussen de inhoudelijke plannen van het samenwerkingsverband en de inzet van de financiën. Een programmatisch opgebouwde begroting voorziet hier in. De begrotingsmodellen die de VO-raad faciliteert voorzien hier in.

Verder is het van belang te weten wat het financieel perspectief van het samenwerkingsverband is, krijgt men de komende jaren te maken met een positieve of met een negatieve verevening. Voorts is het noodzakelijk kennis te hebben van de overgangsregels in de bekostiging.

Tenslotte is het van groot belang dat het samenwerkingsverband het financieel management goed vorm geeft, zodat men ín control’ is. Zie voor veel meer informatie over bovenstaande vijf tips de ‘Handreiking bedrijfsvoering en financieel management SWV VO’.

De samenwerkingsverbanden zijn hier autonoom in. De wet biedt veel vrijheid. De keuzes die het samenwerkingsverband maakt worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan (inclusief de meerjarenbegroting).

In beginsel zijn de budgetten die het samenwerkingsverband ontvangt een lumpsum, maar er zijn wel verplichte afdrachten voor leerlingen die het samenwerkingsverband verwezen heeft naar vso, lwoo en pro. En er zijn regels voor korting op het lumpsum budget van de schoolbesturen in (extreme) situaties waarin het samenwerkingsverband relatief erg veel leerlingen plaatst in het vso of lwoo/pro.

Zie voor veel meer informatie over bovenstaande de ‘Handreiking bedrijfsvoering en financieel management SWV VO

vierkant

Meer informatie

de-ondersteuningsbehoefte-bepalen
Wat heb ik nodig?

De ondersteuningsbehoefte bepalen

Als samenwerkingsverband streven we naar passend en steeds inclusiever onderwijs voor alle kinderen in de regio, afgestemd op zijn of haar behoefte. Samen brengen we de onderwijsbehoefte in kaart en stellen we vast welke ondersteuning nodig is. Het SWV begeleidt de onderzoeksfase en kijkt wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk mogelijkheden
contactpersonen-per-regio
Bij wie moet ik zijn?

Contactpersonen per regio

Als samenwerkingsverband streven we naar passend en steeds inclusiever onderwijs voor alle kinderen in de regio, afgestemd op zijn of haar behoefte. Samen brengen we de onderwijsbehoefte in kaart en stellen we vast welke ondersteuning nodig is. Het SWV begeleidt de onderzoeksfase en kijkt wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze regio? Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor actualiteiten, interviews, interessante bijeenkomsten en persoonlijke columns!