Tijdelijke plaatsing op een SO-school

Vraagstelling

Er wordt stagnatie in de ontwikkeling van een leerling gezien. Wat kan ik doen om te voorkomen dat de leerling uitvalt binnen de huidige schoolsetting? Kunnen we de leerling gedeeltelijk plaatsen bij een SBO-school om de ondersteuningsvraag te onderzoeken?

Doel

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling om (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement heeft een preventief karakter; terugstroom naar de huidige school van de leerling is de insteek. Het is bedoeld voor leerlingen die een stagnatie laten zien in hun ontwikkeling.

Inhoud

De leerling wordt voor maximaal drie maanden geplaatst op een SO-school. Leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst. Binnen de gestelde termijn vindt er een voortgangsevaluatie en uitstroomgesprek plaats. De school van herkomst en de coördinator passend onderwijs SWV van het stafbureau SWV sluiten hierbij aan. Gezamenlijk maken we een plan voor terugstroom.

kruis

Route

  01

  De aanvragende partij dient in Kindkans een ‘ondersteuningsaanvraag schoolgaand’ kind in.

  02

  Een coördinator passend onderwijs SWV van het SWV neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken.

  03

  Bij akkoord van de aanvraag door de coördinator passend onderwijs SWV, dient de aanvragende partij in Kindkans de hulpvraag ‘aanvraag Kans!overleg’ in.

  04

  In het Kans!overleg bespreken we de hulpvraag multidisciplinair met de aanvragende partij, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente en het SWV.

  05

  Bij een positief besluit over tijdelijke plaatsing op een SO-school, zijn ook afspraken opgenomen over de continue aanwezige betrokkenheid van de school van herkomst, waar de leerling ingeschreven blijft. Basisschool en SO zorgen voor een symbiose-overeenkomst, deze wordt vooraf aan de plaatsing ingevuld en geretourneerd aan de coördinator passend onderwijs SWV. De symbiose-overeenkomst wordt ondertekend door de directeur-bestuurder van het SWV voorafgaand aan het arrangement.

  06

  Op het moment van de intake op speciaal onderwijs start het arrangement.

  07

  Begeleiding bij terugplaatsing op de school van herkomst binnen de termijn van drie maanden maakt deel uit van het arrangement. De SO-school maakt hiervoor afspraken met de intern begeleider van de betreffende school.

  08

  Het SWV en de SBO-school monitoren het traject en bepalen gezamenlijk
  het onderwijsperspectief.

  09

  De symbiose-overeenkomst wordt na afloop van de periode getekend door de betrokken coördinator passend onderwijs SWV. Daarna wordt overgegaan tot uitbetaling van de ondersteuningsbekostiging door het SWV.

vierkant

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

Bekostiging door het SWV vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging voor maximaal drie maanden, als de leerling weer teruggaat naar de school van herkomst en er geen TLV-aanvraag/residentiële plaatsing van toepassing is (basisondersteuning wordt geregeld tussen de scholen onderling).

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.