Licht arrangement

kruis

Vraagstelling

  01

  Er is een leerling in het regulier onderwijs of SBO die met ondersteuning (bovenop de basis- en extra ondersteuning) weer verder kan binnen het huidige onderwijs.

  02

  Er is een kind die met ondersteuning kan starten vanuit een voorschoolse setting op de meest passende plek binnen het reguliere onderwijs met een SBO-ondersteuningsbehoefte en binnen het SBO met een SO-ondersteuningsbehoefte.

vierkant

Doel

Het arrangement is bedoeld voor kinderen die op een reguliere school of SBO zitten, waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning overstijgt. Het arrangement stimuleert voortzetting op de huidige school en heeft als opbrengst dat het kind weer in ontwikkeling komt.

Inhoud

Het arrangement is beschikbaar voor kinderen in het regulier onderwijs waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning overstijgt. De ondersteuningsbehoefte van het kind komt overeen met een SBO-profiel. Men verwacht met het arrangement dat de leerling binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling komt.

Het arrangement is ook beschikbaar voor kinderen op een SBO-school waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning overstijgt. De ondersteuningsbehoefte van het kind komt overeen met een SO-profiel. Men verwacht met het arrangement dat de leerling binnen een SBO-school tot ontwikkeling komt.

kruis

Route

  01

  De aanvragende partij dient in Kindkans een ‘ondersteuningsaanvraag schoolgaand’ kind in.

  02

  Een coördinator passend onderwijs SWV van het SWV neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken.

  03

  Bij akkoord van de aanvraag door de coördinator passend onderwijs SWV, dient de aanvragende partij in Kindkans de hulpvraag ‘aanvraag Kans!overleg’ in.

  04

  In het Kans!overleg bespreken we de hulpvraag multidisciplinair met de aanvragende partij, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente en het SWV.

  05

  Bij een positief besluit over toewijzing van een licht arrangement wordt de bekostiging bij beschikking overgemaakt naar het betreffende schoolbestuur.

  06

  De evaluatie van het arrangement wordt ingevuld in Kindkans en besproken met de betrokken gedragsdeskundige van het SWV.

vierkant

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

€ 3.000 per jaar van SWV aan het schoolbestuur, ingaande eerte dag van de maand na akkoord in Kans!overleg.

Wanneer er in hetzelfde jaar sprake was van een ander arrangement dan worden die kosten in vermindering gebracht.

Evaluatie

Schriftelijk

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.