Intensief arrangement

kruis

Vraagstelling

  01

  Er is een leerling die met intensieve ondersteuning (bovenop de basis- en extra ondersteuning) weer verder kan binnen het huidige reguliere onderwijs.

  02

  Er is een kind die met intensieve ondersteuning kan starten vanuit een voorschoolse setting op de meest passende plek binnen het reguliere onderwijs.

vierkant

Doel

Het arrangement is beschikbaar voor kinderen in het regulier basisonderwijs waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en de extra ondersteuning overstijgt. De ondersteuningsbehoefte komt overeen met een SO-profiel. Het arrangement heeft als doel om voortzetting op de huidige school te stimuleren en het kind in ontwikkeling te brengen.

Inhoud

Het arrangement is beschikbaar voor kinderen in het regulier basisonderwijs waarbij de ondersteuningsvraag de basis- en extra ondersteuning overstijgt. De ondersteuningsbehoefte van het kind komt overeen met een SO-profiel. Naar verwachting komt het kind met het arrangement binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling.

kruis

Route

  01

  De aanvragende partij dient in Kindkans een ‘ondersteuningsaanvraag schoolgaand’ kind in.

  02

  Een coördinator passend onderwijs SWV van het SWV neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken.

  03

  Bij akkoord van de aanvraag door de coördinator passend onderwijs SWV, dient de aanvragende partij in Kindkans de hulpvraag ‘aanvraag Kans!overleg’ in.

  04

  In het Kans!overleg bespreken we de hulpvraag multidisciplinair met de aanvragende partij, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente en het SWV.

  05

  Bij een positief besluit over toewijzing van een intensief arrangement wordt de bekostiging bij beschikking overgemaakt naar het betreffende schoolbestuur.

  06

  De evaluatie van het arrangement wordt ingevuld in Kindkans en besproken met de betrokken gedragsdeskundige van het SWV.

vierkant

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

€ 6.000 per leerling, per jaar van SWV aan schoolbestuur, ingaande de eerste dag van de maand na het akkoord.

Evaluatie

Schriftelijk

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.