Uitspraak klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht 1
Verwijdering van school voor speciaal onderwijs (SO-school). Verzoek gegrond. Er is onvoldoende onderbouwd dat het continueren van onderwijs aan de leerling op de school leidt tot een onhoudbare situatie voor de school.

Situatie
De SO-school meent dat zij een leerling niet langer onderwijs kan aanbieden. De leerling heeft een-op-een-begeleiding nodig in een (zeer) kleine groep. Volgens de school is de leerling aangewezen op zorg en er is geen andere school/onderwijszorgvoorziening die de leerling toe wil laten. De SO-school besluit de leerling te verwijderen. Ouders stellen dat verwijdering niet kan, omdat er geen passende plek voor de leerling is gevonden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Weliswaar heeft de leerling een zeer intensieve begeleiding nodig, maar niet is gebleken dat de situatie voor school zo onhoudbaar is, dat het continueren van onderwijs aan de leerling niet meer mogelijk is. Een actueel, onafhankelijk, deskundig gevalideerd beeld over de onderwijs(on)mogelijkheden van de leerling ontbreekt en er is geen verifieerbare zienswijze van Afdeling Leerplicht en de Inspecteur Speciaal onderwijs overlegd. De school heeft daarom niet in redelijkheid tot de beslissing kunnen komen om het onderwijs aan de leerling stop te zetten (hem feitelijk te verwijderen), zonder dat er een andere school bereid is gevonden om de leerling toe te laten. Het enkel beschikbaar stellen van een lokaal, waarbij de leerling eenmaal per week wordt opgevangen, is verre van adequaat.

Klacht 2
De toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (TLV-SO) kan in stand blijven na motiveringsherstel. Er is geen toestemming nodig van de andere ouder die eveneens met gezag is belast om bezwaar te maken tegen de TLV.

Situatie
De leerling zit vanwege gedrags-, leer- en sociaal-emotionele problemen op de school voor speciaal onderwijs(SO). De lopende TLV loopt af en de school vindt dat de leerling nog steeds op zijn plek is op de school, omdat hij veel ondersteuning nodig heeft in sociale situaties en omdat samenwerken nog erg moeilijk is voor hem. Daarbij heeft de leerling moeite met het afstemmen van zijn gedrag op anderen, waardoor hij in conflictsituaties terecht komt. De leerling heeft baat bij de geboden structuur, duidelijkheid, leerkrachtnabijheid en vereenvoudiging van de sociale situaties binnen het SO. Er wordt een verlenging van de TLV-SO aangevraagd en het samenwerkingsverband geeft deze af.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring in stand te houden en te voorzien van een draagkrachtige motivering.

Toelichting
Een belanghebbende wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan daartegen bezwaar maken. Er is geen toestemming nodig van een andere belanghebbende, zoals in dit geval, de andere ouder die met gezag is belast. Er is sprake van een motiveringsgebrek, aangezien uit het TLV-besluit niet kan worden afgeleid waarom de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs. De deskundigenverklaringen geven voldoende aanleiding voor de afgifte van de verlenging van de TLV. Het samenwerkingsverband heeft op basis van de gedrags-, leer- en sociaal-emotionele problemen van de leerling kunnen concluderen dat speciaal onderwijs op dit moment (nog steeds) het meest passend is voor de leerling. De leerling heeft baat bij een gestructureerde, prikkelarme, overzichtelijke leeromgeving, waarbij een kleinere groepsgrootte wordt geboden, zoals het geval is in het speciaal onderwijs.