Landelijk verbetertraject OPP

Welke activiteiten zijn er en wat doet het SWV?

Als SWV Helmond-Peelland PO ontvingen we het verzoek van het Ministerie van OC&W om onze medewerking te verlenen aan de voorgestelde maatregelen om activiteiten rondom het gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te verbeteren.

Vorig schooljaar (2022-2023) werkte het SWV aan verbetering van de ondersteuningsroute en het nieuwe systeem Kindkans. We keken kritisch naar hoe een TLV-aanvraag minder bureaucratisch kan verlopen. Daarnaast is er een format met richtlijnen voor een OPP ontwikkeld, om het invullen van een OPP te vergemakkelijken. Via dit nieuwsbericht brengen we u op de hoogte van het landelijk verbetertraject en geven we aan hoe het SWV met de voorgestelde maatregelen omgaat.

Uit landelijk onderzoek in het kader van de verbeteraanpak passend onderwijs is gebleken dat de administratie van TLV’s en het opstellen van OPP’s voor veel werkdruk zorgt. Daarnaast hebben ouders en leerlingen aangegeven dat zij vaak niet bekend zijn met het OPP en de bijkomende rechten en plichten. Het Ministerie van OC&W wil dat het OPP het oorspronkelijk doel gaat dienen. Het document: 1) bevat heldere doelen; 2) is een beschrijving van de ondersteuning die de leerling gaat ontvangen; 3) bevat de samenwerking met ouders en leerling en 4) is slechts een beperkte administratieve last voor scholen.

Binnen de landelijke werkgroep ‘Verbetertraject OPP’ is een integraal plan opgesteld, hierbij zijn naast het ministerie, de PO-raad, VO-raad, Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, Het Steunpunt passend Onderwijs en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen betrokken. Er vallen drie activiteiten onder het verbetertraject:

  • 1.Stakeholdersanalyse OPP en TLV
    Er wordt momenteel een stakeholdersanalyse uitgevoerd door Sardes. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken wie de stakeholders rondom de OPP en TLV zijn. Onderzocht wordt waarom scholen kiezen voor een bepaalde vorm en inhoud van het OPP en waarom samenwerkingsverbanden bepaalde eisen stellen aan een OPP. Uiteraard verleent het SWV haar medewerking aan dit onderzoek wanneer wij hiervoor uitgenodigd worden.
  • 2.Een nieuwe handreiking voor het OPP
    Er wordt vanuit het ministerie verzocht om de handreiking OPP die is ontwikkeld en herzien door het Steunpunt Passend Onderwijs te verspreiden onder scholen, ouders en leerlingen. Het SWV legt de handreiking naast het al ontwikkelde OPP-format en bekijkt of deze voldoet aan hetgeen wat in de handreiking opgenomen staat. De uitkomsten hiervan delen we de coördinatoren Passend Onderwijs van het SWV in de scholenkringen.
  • 3. Trainingen over de (handreiking) OPP
    In het tweede kwartaal van 2024 wroden trainingen verzorgd voor de verschillende doelgroepen; scholen, ouders en leerlingen over de nieuwe handreiking van het OPP. De resultaten van de stakeholdersanalyse worden gebruikt om de trainingen af te stemmen op de verschillende doelgroepen en hiervoor passende communicatie- en informatiemiddelen te ontwikkelen. Als bekend is wie deze trainingen gaat verzorgen en wie hiervoor in aanmerking komt, brengen we de betreffende doelgroepen binnen het SWV natuurlijk op de hoogte.

Tot slot geeft het Ministerie van OC&W aan dat zij op basis van de motie Kwint en Westerveld, die op 25 oktober 2023 in de Tweede Kamer is ingebracht, in het eerste kwartaal van 2024 een onderzoek naar het (sneller) toekennen van extra ondersteuning bij passend onderwijs. Hiervoor worden scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden benaderd en bevraagd. Het OPP is één van de aspecten die in het onderzoek wordt meegenomen.