Uitspraak klachtencommissie

Lees de nieuwe case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht
Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) kan niet in stand blijven, omdat de TLV onzorgvuldig is voorbereid en verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de TLV-SO passend is.

Situatie
De leerling behaalt bovengemiddelde leerresultaten, maar wordt volgens de school in zijn cognitieve ontwikkeling belemmerd door zijn gedrag. De school stelt, ondanks de ingezette hulp en begeleiding, niet langer te kunnen voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er wordt een TLV aangevraagd, en het SWV geeft deze af voor speciaal onderwijs.

Advies van de Commissie
De commissie adviseert om bij de heroverweging het bestreden besluit tot afgifte van een TLV-SO te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
De TLV en de deskundigenverklaringen bevatten geen (voldoende draagkrachtige) motivering. Uit de deskundigenverklaringen komt niet naar voren dat SO passend is voor de leerling. Het is niet duidelijk hoe de gedrags- en sociaal-emotionele problematiek in de deskundigenverklaringen en het TLV-besluit is gewogen. De verstoorde relatie tussen bezwaarde en de school mag niet van invloed zijn op het schooltype dat geadviseerd wordt. De uiteindelijke keuze voor SO is meer gelegen in de context dan in kindfactoren. Er zijn voldoende aanwijzingen dat psychodiagnostisch onderzoek nodig is en dat breder en zorgvuldiger uitgezocht moet worden of SO wel het meest passend is.