Uitspraak klachtencommissie

Lees de nieuwe case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht
Geschil over toelating. Gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling is de school niet passend en de school heeft binnen de 10-wekentermijn haar beslissing genomen en kenbaar gemaakt.

Situatie
Een leerling wordt aangemeld bij de school. Voorheen volgde de leerling particulier onderwijs. In april 2023 heeft verzoeker telefonisch contact met de school gehad en in mei heeft hij een interesseformulier ingevuld. Om te onderzoeken of de leerling kan worden geplaatst, hebben de school en het samenwerkingsverband met de vader afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld. Er is afgesproken dat tijdens een observatieperiode de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt onderzocht en wordt gekeken of de school een passende onderwijsplek is. De school heeft besloten om de leerling niet toe te laten, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Verzoeker stelt dat de school passend is, dat de leerling al ingeschreven is en onderwijs dient te volgen, omdat de 10-wekentermijn al zou zijn verstreken.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Een observatieperiode was volgens de school geschikt om een zo actueel mogelijk beeld van de ontwikkeling van de leerling te krijgen. De school beschikte niet over informatie over de mogelijke aard en omvang van de ondersteuningsbehoefte. De leerling volgde voorheen particulier onderwijs en vader had tijdens het kennismakingsgesprek gemeld dat de leerling is gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis. Uit de observatieperiode, waarbij de leerling begeleiding ontving en deskundigen zijn betrokken om hem te observeren, is gebleken dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. De ondersteuningsbehoefte overstijgt de mogelijkheden van de school. De school heeft getracht om dit met ouders te bespreken en hen gedurende de observatieperiode te informeren over de bevindingen. Ondanks afgesproken evaluatiemomenten kwam het pas tot een gesprek op 18 juli 2023, waarbij de school het voorgaande heeft besproken en een passende school heeft aangeboden. De school heeft binnen de termijn van 10 weken haar beslissing genomen en kenbaar gemaakt. Het telefonisch contact in april kan niet worden aangemerkt als een aanmelding; die dient schriftelijk te zijn.