Wat is de Geschillencommissie passend onderwijs?

Hoe verloopt het proces?

Een ouder kan een zaak indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs wanneer er een geschil is met de school over:

  • (weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft;
  • de verwijdering van een leerling;
  • de vast- en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

De ouder dient het verzoek binnen zes weken na het ontstaan van het geschil of het te nemen besluit bij de commissie in. De behandeling van de zaak duurt maximaal tien weken.

Bezwaar bij het schoolbestuur
De ouder kan ook bezwaar maken bij het schoolbestuur tegen een van de hierboven genoemde onderwerpen. Als er namens de ouder tegelijkertijd een zaak loopt bij de commissie dan moet het schoolbestuur het advies van de commissie afwachten. Het schoolbestuur mag geen beslissing nemen over het ingediende bezwaar van de ouder tot het schriftelijk advies van de Commissie er is.

Procedure in vier stappen

1. Zaak indienen
De ouder vraagt de Commissie om advies door het online indienen van een zaak.

2. Verweer
Nadat de zaak volledig is ingediend, vraagt de Commissie het schoolbestuur om een verweer in te dienen, dat moet binnen twee weken. Het schoolbestuur levert in ieder geval de volgende documenten aan:

  • het schoolondersteuningsprofiel;
  • het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
  • het ontwikkelingsperspectief van de leerling (indien van toepassing).

3. Zitting
De Commissie behandelt de zaak op een zitting in Utrecht. Partijen lichten hun standpunt toe en beantwoorden vragen van de Commissie. Partijen kunnen zich bij de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar dat is niet verplicht. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat bij de zitting ook een functionaris aanwezig is die betrokken is bij het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Ook vindt de Commissie het belangrijk dat het samenwerkingsverband aanwezig is.

4. Uitspraak
Alle partijen ontvangen na de zitting zo snel mogelijk het schriftelijke advies van de Commissie. De wet eist van het schoolbestuur dat zij aan de ouders en de Commissie toelicht wat ze met het advies gaat doen.