Een vliegende start

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

We hopen dat iedereen een prachtige zomer hee! gehad en weer met volle energie aan het nieuwe schooljaar is begonnen. Dat geldt in ieder geval ook voor de medewerkers van het stafbureau van het SWV.

We zijn het jaar begonnen met een verhuizing naar een nieuwe plek aan de Panovenweg 16 in Helmond. Ruim acht jaar zaten we met veel plezier in huis bij de Antoon van Dijkschool (SSOE). We zijn hen dan ook zeer dankbaar voor de gastvrijheid en de flexibiliteit. Hoewel we de reuring van de kinderen gaan missen, zijn we erg blij met de rust en de extra ruimte die we nu hebben. Dit biedt ons volop mogelijkheden om verschillende vergaderingen intern te organiseren. Je bent van harte welkom in ons nieuwe onderkomen en anders zien we je graag bij de eerstvolgende vergadering.

Een nieuwe plek geeft ook weer extra energie. We hebben er veel zin in om samen met onze partners onze ambities voor het nieuwe schooljaar waar te maken!

Toename doorverwijzing speciaal onderwijs
Zoals al eerder aangegeven vragen de huidige ontwikkelingen binnen het SWV veel aandacht. We hebben vorig jaar heel veel bereikt, met als gevolg dat het aantal kinderen dat verwezen werd naar gespecialiseerde voorzieningen minder werd. Helaas zien we in onze kengetallen weer een toename op het gebied van jonge kinderen die, voornamelijk naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Ook signalen uit voorschoolse voorzieningen wijzen in deze richting.

Onderzoek naar oorzaak
Om deze reden zijn er meerdere acties uitgezet. In overleg met de schoolbesturen is er een taskforce opgericht om de ontwikkelingen op het gebied van het jonge kind te onderzoeken. De eerste fase van het (desktop)onderzoek is afgerond en hierover communiceren we planmatig. De tweede fase, het onderzoek naar de type ontwikkel- en ondersteuningsvragen in de voorschool, start binnenkort in afstemming met de projectgroep.

Passend bij internationale ontwikkelingen
We streven ernaar om in november een inhoudelijke conferentie te organiseren. Daar presenteren we de resultaten en daarna is er ruimte om samen na te denken over mogelijke oplossingen om ook jonge kinderen een maximale kans te bieden op zo thuisnabij en regulier mogelijk onderwijs. Ieder kind verdiend tenslotte voldoende ontwikkelkansen.
Over dit onderwerp schreven we eerder ook in combinatie met onze samenwerking binnen de Brainportregio. Het overleg met ASML over de ontwikkelingen binnen onze regio als gevolg van het feit dat we in deze internationaler wordende regio wonen loopt nog steeds.

Projectvoorstel ingediend
In samenspraak met ASML en Brainport organiseerden we eind vorig schooljaar voor verschillende vertegenwoordigers een studiedag met als focus: het opzetten van een landingstrip, eventueel gekoppeld aan het Ouderkindsteunpunt. Op basis van de enorme hoeveelheid input hebben we tijdens de zomervakantie in samenspraak met het SWV de Kempen PO en ASML een projectvoorstel opgesteld, deze is ingediend bij het beoordelingsproces van ASML.

Het project is gericht naast de landingstrip gericht op het ondersteunen van onderwijs en voorschool in de geconstateerde neurodiversiteit en internationalisering.

We kijken terug op een heel mooi proces, samen met de medewerkers van ASML. We waarderen de enorme betrokkenheid vanuit hen om samen met ons het verschil te maken voor kinderen. Half oktober worden we geïnformeerd of het project doorgaat. Voor de volledigheid vermeld ik dat het project bij doorgang start in de Kempen en Helmond, waarna Eindhoven op termijn volgt.

Kortom:
veel energie op basis van de inhoudelijke ontwikkelingen.

  1. Een mooi kantoor met ieder een eigen werkplek.
  2. Het onderzoek naar het jonge kind in relatie tot de samenspraak met ASML/Brainport hee! geleid tot een mooie aanvraag welke we mogelijk direct weer in relatie kunnen brengen met ons onderzoek naar de ondersteuningsvragen jonge kind.

Ik heb er heel veel zin om alle uitdagingen in het belang van kinderen met de partners op te pakken en wens ieder een prachtig jaar toe met veel waardevolle ontmoetingen!