Uitspraak Klachtencommissie

Lees de nieuwe case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee nieuwe uitspraken van de LKC. Ter lering én advisering.

Klacht één:
Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. De deskundige die over de TLV advies uitbrengt aan het SWV, mag niet betrokken geweest zijn bij de aanvraag van de TLV.

Situatie
Twee deskundigen die op verzoek van het samenwerkingsverband advies uitbrengen over de toelaatbaarheid van een leerling, zijn ook betrokken geweest bij de aanvraag van de TLV. De moeder van de leerling maakt hiertegen bezwaar.

Advies van de Commissie
Als het samenwerkingsverband bij de heroverweging van de TLV zorgt voor twee nieuwe, dragende deskundigenverklaringen, kan de TLV onveranderd in stand blijven.

Toelichting
Artikel 8:34 van de Algemene wet bestuursrecht verlangt dat de deskundige zijn opdracht onpartijdig en naar beste weten vervult. Dit betekent onder meer dat de deskundige een zelfstandige en verifieerbare deskundigenverklaring opstelt. Voor de totstandkoming van een zelfstandig en helder deskundigenadvies is het daarom nodig dat de rol van de deskundige beperkt blijft tot de rol van onpartijdige deskundige die op basis van het door het samenwerkingsverband samengestelde dossier zijn advies geeft. Dat de deskundige ook de aanvraag voor zijn rekening neemt, is met deze rol onverenigbaar.

Klacht twee:
Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-SO). Moeder hee! belang bij behandeling bezwaar gericht tegen motivering TLV; TLV kan in stand blijven mits voorzien van twee afzonderlijke deskundigenverklaringen en aangepaste motivering.

Situatie
Een leerling zit langer dan twee jaar thuis. Ter observatie en met als doel hem weer aan het onderwijs te laten deelnemen, zit de leerling tijdelijk op een SO-school. Het samenwerkingsverband geeft na overleg met de moeder en de SO-school een TLV-SO af. De leerling kan daardoor op de SO- school blijven. De moeder is het eens met de afgifte van de tlv-SO, maar niet met de motivering.

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven, mits voorzien van twee aparte deskundigenverklaringen en een aangepaste motivering.

Toelichting
De moeder is het eens met de afgifte van de tlv-SO. Toch heeft zij belang bij de behandeling van het bezwaar, omdat de motivering in het besluit een terugkeer naar de school van voorkeur mogelijk belemmert. In de verklaring, die door twee deskundigen samen is ondertekend, is namelijk alleen opgenomen dat de benodigde ondersteuning van de leerling de mogelijkheden van de school, waar hij voorheen onderwijs volgde, overstijgt. Om die reden is hij op speciaal onderwijs aangewezen. In de motivering ontbreekt dat geen van de reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband deze ondersteuning op dit moment kan bieden. De Commissie adviseert het samenwerkingsverband daarom om haar motivering aan te passen. Twee afzonderlijke deskundigenverklaringen, die aan een tlv-SO ten grondslag behoren te liggen, ontbreken. Daarom adviseert de Commissie om deze twee afzonderlijke verklaringen alsnog op te stellen.