Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Het nieuwe jaar zijn we binnen het SWV Helmond-Peelland PO op alle fronten stormachtig begonnen. De uitdaging van de begroting, de conferentie jonge kind; het is bijna overeenkomstig met het weer.

Positieve consequenties voor het SWV
Zo zijn we weer gestart met het opstellen van de nieuwe (meerjaren) begroting. Altijd een behoorlijke opgave, zeker met het gegeven dat de sturingsgegevens vanuit het OC&W laat of nog niet volledig bekend zijn.
Toch zijn we erin geslaagd om een beleidsrijke begroting op te stellen. Mede door het feit dat we, door gezamenlijke bestuurlijke inzet, er steeds beter in slagen om kinderen inclusiever onderwijs te bieden. Financieel gezien heeft dit positieve consequenties voor het SWV, omdat er meer middelen beschikbaar komen voor schoolbesturen om de ondersteuningsmogelijkheden verder te versterken.

We vertrouwen erop dat we deze positieve ontwikkelingen kunnen doorzetten, al is dit van veel externe factoren afhankelijk. In mijn column heb ik eerder al aandacht besteed aan de dynamische regio waarin wij wonen en werken, de relatie met Brainport, maar ook de toename van ondersteuningsvragen bij het jonge kind.

Bewustwording problematiek bij jonge kinderen
Mede om deze reden hebben we de waargenomen toename van deze vragen nader onderzocht, eerst middels een deskresearch van reeds schoolgaande jonge kinderen en in tweede instantie een meer kwalitatief onderzoek van de voorschool. Dit laatste onderzoek is uitgevoerd door het BCO. Samen met de gemeente Helmond hebben we afgelopen 10 januari de resultaten van dit onderzoek op een conferentie gepresenteerd. De inhoudelijke organisatie hiervan lag in de handen van BCO.
We kijken terug op een zeer succesvolle bijeenkomst waarvoor veel belangstelling was!

Aan de hoofddoelstelling is zeker voldaan; de bewustwording voor de problematiek zoals deze wordt waargenomen bij jonge kinderen is op gang gekomen. De uitdaging is nu om deze focus bestuurlijk en inhoudelijk aan te scherpen. Dit is noodzakelijk voor het jonge kind, door vroegtijdige inzet houden we voor kinderen en ouders de kansen op regulier onderwijs zo groot mogelijk.

Kort: resultaat uit onderzoek
Het gaat te ver om deze resultaten van het onderzoek in deze column te bespreken, toch wil ik het niet volledig overslaan. De toename van het aantal TLV’s van de schoolgaande kinderen wordt voornamelijk veroorzaakt door in Nederland geboren kinderen met taalproblematiek.
In de voorschool zien we meer problematiek op het gebied van meertaligheid. Dit wordt in de voorschool over het algemeen tijdig gesignaleerd, alleen wat dan? Duidelijk werd dat er meer gesignaleerd wordt dan dat het vroegtijdige aanbod kan bieden. Veel kinderen missen hierdoor passende ondersteuning of komen op een wachtlijst terecht; met alle gevolgen van dien.

En als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
In mijn slotwoord op de conferentie heb ik aangegeven dat ik heel blij ben dat er vroegtijdig wordt gesignaleerd, maar dat het dan aan ons is om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid hier een aanbod aan te verbinden. Daarmee bedoel ik met de gemeente, voorschool en het SWV/onderwijs. Niets doen is geen optie! En als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Ononderbroken ontwikkeling voor het jonge kind
We staan ervoor open om andere organisatievormen op te starten met meer aandacht voor het jonge kind, maar wel vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik wil dan ook graag het overleg verder opstarten met gemeenten en voorschoolse voorzieningen. De uitdaging is daadwerkelijk om het samen anders te gaan doen in het belang van het jonge kind. Laten we ook het jonge kind maximaal de kans bieden op een ononderbroken ontwikkeling.