Uitspraak klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Klacht 1
Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft de grens van haar ondersteuningsmogelijkheden bereikt en op goede gronden een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aangevraagd.
Situatie
Een school kan al langere tijd niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Verschillende opties, waaronder een proefplaatsing bij een andere reguliere school, boden geen oplossing. Ouders en school verschillen van mening over de aard van de problematiek. Ouders ervaren dat hun zoon op school wordt gepest. De school wijst op een onderwijsachterstand en signaleert ASS-problematiek bij de leerling.

Advies van de commissie
Het verzoek is ongegrond.
Toelichting
De leerling zit sinds december 2022 thuis. De school heeft meebewogen met de ouders bij het vinden van verschillende oplossingen. Zij had tegelijkertijd een TLV kunnen aanvragen. Daarmee was voorkomen dat de leerling thuis kwam te zitten. De aanvraag heeft veel te lang op zich laten wachten. De leerling kan vanwege zijn ondersteuningsbehoefte nu niet terug naar de school. De toelaatbaarheidsverklaring dient met de grootste spoed aangevraagd te worden.

Klacht 2
Twee uitspraken over verwijdering uit het speciaal onderwijs, zonder dat voor de leerlingen een andere school is gevonden.

Twee 13-jarige leerlingen zijn verwijderd, elk van hun eigen school voor speciaal onderwijs. De scholen liggen in verschillende regio’s. De wet eist bij verwijdering van een ingeschreven leerling dat een andere school bereid is de leerling in te schrijven. Maar voor deze leerlingen waren geen andere scholen gevonden. De Geschillencommissie passend onderwijs boog zich nadrukkelijk over dit onderdeel van de zorgplicht.

Situatie
Om tot speciaal onderwijs te worden toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. Het samenwerkingsverband besluit of een TLV voor een leerling wordt toegekend.
• Bij leerling 1 was de geldigheid van zijn TLV afgelopen en een nieuwe nodig voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. De school vroeg geen nieuwe TLV meer aan bij het samenwerkingsverband, omdat de leerling, zo vond de school, niet meer leerbaar was.
• Bij leerling 2 was de TLV voor het speciaal onderwijs (TLV-SO) nog twee jaar geldig. De school van die leerling gaf aan dat zij, ondanks diverse aanpassingen in de ondersteuning, de leerling niet langer kon begeleiden. Andere scholen voor speciaal onderwijs in de regio hadden in reactie op zijn aanmelding, besloten dat zij de leerling geen passend onderwijs konden bieden.

Toetsing van de verwijdering
Beide kwesties leidden tot een haast identieke beoordeling. Daarbij merkte de Commissie op dat het aflopen en niet opnieuw aanvragen van een TLV in praktische zin leidt tot verwijdering van de school. Een leerling verwijderen terwijl geen andere school voor hem beschikbaar is, vormt een ernstige inbreuk op het recht op onderwijs. Zo’n beslissing toetst de Commissie intensief.
De Commissie trekt een parallel met de Leerplichtwet 1969. Volgens die wet kunnen ouders om vrijstelling van Leerplicht vragen wegens lichamelijke of psychische redenen van hun kind. Dan is een actuele en onafhankelijke verklaring vereist van een academisch gevormde pedagoog, arts of psycholoog. Deze mag niet bij de begeleiding van de leerling betrokken zijn en de verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
De Commissie stelt in de situatie van beide leerlingen, dat er een actueel, onafhankelijk, deskundig gevalideerd beeld over de onderwijs(on)mogelijkheden moet zijn, voordat een verwijderingsbeslissing genomen kan worden. De Commissie wijst erop dat aan het samenwerkingsverband, gezien haar wettelijke taak, een dergelijk deskundigenoordeel kan worden gevraagd.
De verwijderingsbeslissing dient verder te rusten op de verifieerbare zienswijze van de afdeling Leerplicht en die van de Inspecteur Speciaal Onderwijs. Verder dient te zijn nagegaan of de leerling in de regio elders passend onderwijs geboden kan worden.
Het hiervoor genoemde totaalbeeld ontbreekt in beide gevallen. In zoverre is het verzoekschrift gegrond. Omdat schoolparticipatie bij beide leerlingen een ernstige inbreuk op hun welbevinden veroorzaakt en er daarmee een hulpvraag bestaat die onderwijsondersteuning overtreft, adviseert de Commissie niet om de leerlingen weer toe te laten.