Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Dialoog en betrouwbare gegevens

Inmiddels is het EK begonnen; we hebben praktisch de achtste finale bereikt en lijkt nu echt – ook wat betreft het weer – de sportzomer gestart. Ik verheug me hier persoonlijk erg op: het Europees kampioenschap voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. Wat ook betekent dat we in de bekende, of beruchte, laatste fase van het schooljaar zitten. De fase waarin zaken afgerond moeten worden, kinderen naar een volgende klas gaan, of zelfs de school verlaten.

Late TLV-aanvragen
Tijdens deze periode in het schooljaar kunnen we binnen het SWV niet met te veel nieuwe dingen starten, maar gaan we vooral zaken afronden. Een voorname is ervoor zorgen dat we aangevraagde TLV’s of arrangementen in het belang van kinderen en ouders beoordelen en mogelijk afgeven. Hierbij is een tijdige aanvraag van belang waardoor wij de ruimte hebben om de procedure goed te lopen en mogelijk toelatende scholen de ruimte hebben om de toelaatbaarheid te beoordelen; zodat kinderen en hun ouders tijdig duidelijkheid hebben. Dit jaar hebben we strenger gecommuniceerd over de uiterste datum voor het indienen van TLV’s. Ondanks dat we deze datum al meerdere jaren hanteren, zien we toch weer de nodige nieuwe aanvragen. We doen onze uiterste best om de nieuwe aanvragen tijdig af te handelen, maar eigenlijk moeten we elkaar en vooral de kinderen dit niet aan willen doen. Ondanks dat er wellicht een goede procedure aan vooraf is gegaan en er een duidelijk motief is om een TLV later in te dienen.

Bestuurlijke dialoogdag
Wat betreft deze laatste fase: we werken toe naar de laatste ledenvergadering van het schooljaar. De tweede keer dat we eindigen met een bestuurlijke dialoogdag. Tijdens deze dag bespraken we samen op welke wijze eenieder heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen van het SWV, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Ik kijk er erg positief op terug.

Maar eerst wat zijn eigenlijk regels of afspraken voor een goed te voeren dialoog:
– Luister met aandacht en respect.
– Erken en begrijp meerdere perspectieven.
– Exploreer onderliggende normen en aannames.
– Geef emoties de ruimte en maak ze bespreekbaar.
– Zoek samen naar concrete en haalbare vervolgstappen om tot actie over te gaan.

Ontwikkelingen op bestuursniveau
Deze dag volgde op de bestuur specifieke gesprekken die ieder bestuur heeft gevoerd met ondergetekende. Tijdens deze gesprekken zijn we nagegaan hoe een bestuur zich specifiek heeft ontwikkeld, met name wat betreft de basisondersteuning en extra ondersteuningsmogelijkheden zodat we meer kinderen de kans kunnen bieden op zo inclusief en thuisnabij mogelijk onderwijs.
Tijdens de dialoogdag is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, successen te delen, maar ook nagaan wat we van elkaar kunnen leren en wat we nog beter kunnen doen. Hierbij is het goed om in de bestuurlijke verkenning rekening te houden met verschillende perspectieven, maar ook eigen werkelijkheden en belangen. Zo kunnen we nog beter samenwerken en komen tot concrete vervolgacties. Ik verheug me hier écht op.

Wie heeft welke verantwoordelijkheden?
Naast de dialoog over de resultaten bespraken we ook de verantwoordelijkheden binnen het SWV met elkaar. Wat zijn de te onderscheiden verantwoordelijkheden van de schoolbesturen, gezamenlijk en van het stafbureau van het SWV? Goed om dit te verhelderen zodat we hier ook de passende organisatie bij kunnen vormen, gericht op gezamenlijke verantwoordelijkheid en dialoog!

Betrouwbare gegevens
Ten slotte heb ik niet voor niets ook ‘betrouwbare gegevens’ toegevoegd in de titel van deze column. Een dialoog is alleen succesvol als je deze voert op basis van de juiste kengetallen.

Hierover moeten we toch iets van het hart. Er zit druk op het gespecialiseerd onderwijs voor wat betreft de instroom van het jonge kind. Plaatsingsmogelijkheden worden steeds meer beperkt. We hebben het hier al vaker over gehad: we zien een toename van jonge kinderen met een stevige ondersteuningsvraag. Deze kinderen zijn vaak in Nederland geboren. We hebben hier de nodige initiatieven op ontplooid.
Vorige week leek het erop dat we mogelijk voor een grote groep jonge kinderen geen plek hebben op basis van gegevens vanuit DUO. Hier stonden veel meer jonge kinderen geregistreerd en toegeschreven aan ons SWV dan waar wij van op de hoogte zijn. Na een aantal dagen bleken deze gegevens niet te kloppen. Als we niet over de juiste kengetallen beschikken is het lastig om een goede dialoog te voeren. Wat niet wegneemt dat de druk op onze voorzieningen groot blijft, met name op het gebied van het jonge kind.

Laten we de dialoog voeren over het vieren van successen op basis van de juiste kengetallen en laten we vooral recht doen aan de dialoogregel 5:
‘Zoek samen naar concrete en haalbare vervolgstappen om tot actie over te gaan.’