Innovatieteams Taal

Voortgang

Binnen het project Taal zijn dit schooljaar drie innovatieteams gestart die zich bezighouden met drie deelonderwerpen die aandacht vragen in onze regio. We informeren je graag over de stand van zaken in alle drie de teams:

Innovatieteam Ondersteuningsroute
Het innovatieteam Ondersteuningsroute ontwikkelt een ondersteuningsroute voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een opvallende ontwikkeling op gebied van taal. Het eerste prototype is in de maak en neemt voor de zomer zijn eerste vorm aan. Het wordt een digitale ondersteuningsroute die voor wanneer Taal opvalt richting geeft in wie wat kan betekenen op welk moment. Zowel binnen de voorschoolse organisaties, onderwijs, gemeente als zorg. Na de zomervakantie wordt de eerste versie getoetst in het werkveld waarna ruimte is voor verbeteringen, om aan het einde van dit kalenderjaar met een definitieve versie te komen.

Innovatieteam TOS-NT2
Het innovatieteam TOS-NT2 ontwikkelt een ringbandwaaier met taalspelletjes voor 0 tot 7-jarige kinderen om de interactie te stimuleren. Hier hebben alle kinderen baat bij, maar zeker de kinderen met een NT2-achtergrond, een mogelijke TOS of uit een taalarme thuisomgeving. Er is gekozen voor de leeftijd 0 tot 7 jaar, omdat het de kritieke taalleerperiode is. Hier kan een rijk aanbod het grootste verschil maken. Daarbij wil je ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen.

Met de ringbandwaaier kunnen professionals in de kinderopvang en op de basisschool taalstimulerende activiteiten aanbieden en tegelijkertijd monitoren of de ontwikkeling van het kind passend is bij de leeftijd. Dit gebeurt door de spelletjes aan te laten sluiten bij het niveau van het kind. Wijkt deze sterk af en/of is er te weinig groei na een intensiever aanbod, dan moet je met deze zorgelijke signalen verder aan de slag. Het Innovatieteam heeft onderzocht dat er voldoende protocollen/stroomschema’s zijn voor een vervolg. Een verwijzing hiernaar nemen we op in de (handleiding van de) ringbandwaaier.
Op deze manier dragen de spelletjes direct bij aan een rijker taalaanbod voor alle kinderen en tevens aan een betere signalering van een mogelijke TOS of andere taalontwikkelingsprobleem. Het is de verwachting dat de ontwikkeling van de tool in januari 2025 is voltooid. In deze periode verwachten we ook dat de tool operationeel is en naar kinderopvangcentra en scholen gaat.

Innovatieteam Kennisdeling over meertalige kinderen NT2-Meertaligheid
Het innovatieteam Kennisdeling rond meertalige kinderen heeft een poster ontwikkeld die professionals in scholen, kinderopvang en zorg bewust kan maken van de behoeften van meertalige kinderen. De poster wordt momenteel verspreid in de regio en is daarnaast gratis te downloaden via de website van het SWV Helmond-Peelland PO: Klik hier. Op de website van LOWAN is daarnaast een interview te lezen met Anne van Buul over de totstandkoming van de poster: Gratis poster: het meertalige kind – LOWAN.
Het innovatieteam ziet nog volop mogelijkheden voor de samenwerking, volgend schooljaar starten zij daarom aan een tweede product: een belevingscircuit voor studenten en professionals dat je laat ervaren hoe het voor een meertalig kind is om in een Nederlandstalige omgeving te leven en te leren.

Middels deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voortgang en producten van de drie innovatieteams.