Uitspraak klachtencommissie

Lees de nieuwe case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht
Advies Geschillencommissie passend onderwijs over verwijdering, de grens en de blokkering van de zorgplicht.

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 2 mei 2024 een advies uit in een geschil over de verwijdering van een leerling. De procedure is een vervolg op een eerder geschil, waarbij het advies van de GPO was dat de school de leerling opnieuw moest toelaten (zaak 40264). Na dat advies is de leerling inderdaad opnieuw toegelaten tot zijn basisschool. Uiteindelijk volgt toch een verwijzing naar speciaal onderwijs. De moeder verbiedt dat de school voor speciaal onderwijs (SO-school) het onderwijskundig rapport leest als dit niet volledig anoniem is. Dit blokkeert volgens de Commissie de zorgplicht.

Situatie
De basisschool vindt dat de ervaringen in de klas en de rapportages door verschillende deskundigen aantonen dat de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs. Voor de leerling is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De moeder vindt dat haar zoon het afgelopen half jaar dat hij geen klassikaal onderwijs kreeg, toch zodanige verbeteringen heeft laten zien, dat hij weer toegelaten kan worden tot de school.
De school heeft voor de leerling een SO-school gevonden. Moeder verlangt dat het onderwijskundig rapport volledig is geanonimiseerd, voordat het door de SO-school mag worden gelezen.

Toetsing van de verwijdering
De Commissie overweegt dat de gedragsproblematiek van de leerling op school en de bijbehorende begeleidingsvragen een structureel karakter hebben gekregen. De gedragsproblematiek vormt een ononderbroken lijn in de analyses over de leerling, die tijdens en na zijn klassikaal gevolgd onderwijs zijn opgesteld door verschillende onafhankelijke deskundigen. Daarom is er volgens de Commissie voldoende reden om de leerling te verwijderen.

Toelichting
De basisschool heeft een zorgplicht. Dit betekent dat zij pas tot definitieve verwijdering kan overgegaan als er een andere school is gevonden die bereid is om de leerling onderwijs te bieden. De basisschool heeft vanwege deze zorgplicht en gezien de toelaatbaarheidsverklaring die voor de leerling is afgegeven, het onderwijskundig rapport van de leerling voorgelegd aan een SO-school in de regio. Van de SO-school kan niet worden verlangd dat deze haar beoordeling baseert op een volledig geanonimiseerde vorm van dat onderwijskundig rapport. Door het anonimiseren kan relevante inhoudelijke en contextuele samenhang verloren gaan. Dit zou kunnen leiden tot onjuiste aannames over de mogelijkheden van de SO-school om de leerling passend onderwijs te bieden.

Wel moet het onderwijskundig rapport voldoen aan het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. Hierin staat welke gegevens over een leerling mogen worden uitgewisseld. De anonimiseringseis van de moeder strekt verder dan de voorschriften van het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. Dit veroorzaakt voor de basisschool een blokkade voor het vervullen van haar zorgplicht.
Onder deze omstandigheid heeft de basisschool volgens de Commissie voldaan aan haar zorgplicht en is niet verplicht tot het vinden van een andere school, die bereid is de leerling toe te laten.

De Commissie verklaart het verzoek over de verwijdering ongegrond.