Uitspraak klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht 1
Geschil over weigering toelating gegrond. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geen andere school bereid gevonden de leerling toe te laten.

Situatie
Vader vindt dat de school onvoldoende heeft onderbouwd waarom zijn zoon niet kan worden toegelaten tot de school. Hij vindt dat de school het besluit heeft gebaseerd op een vertekend beeld van zijn zoon. En dat de school onvoldoende uitlegt waarom bij zijn zoon een zorgvraag voorliggend zou zijn aan zijn onderwijsbehoefte.

Advies van de commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school had geen informatie over de intelligentie en de achtergrond van de diagnostiek van de leerling. De school had geen zicht op de oorzaken van de leerachterstand. Daar had de school eerst onderzoek naar moeten doen. De school had er ook eerst voor moeten zorgen dat een andere school bereid was de leerling toe te laten. Pas daarna had de school de toelating mogen weigeren.

Klacht 2
Verzoek over verwijdering van een school voor speciaal onderwijs gegrond. Er is onvoldoende onderbouwd dat het voortzetten van onderwijs aan de leerling leidt tot een onhoudbare situatie voor de school. De school mag de leerling niet verwijderen voor er een andere school bereid is gevonden om de leerling toe te laten.

Situatie
De school voor speciaal onderwijs vindt dat zij een leerling niet langer onderwijs kan aanbieden. De leerling heeft één-op-één begeleiding nodig in een (zeer) kleine groep. Volgens de school is de leerling aangewezen op zorg en er is geen andere school/onderwijszorgvoorziening die de leerling toe wil laten. Daarom besluit de school de leerling te verwijderen. De ouder stelt dat verwijdering uit het speciaal onderwijs niet mogelijk is indien er geen andere passende plek voor de leerling is gevonden.

Advies van de commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De Commissie oordeelt dat niet is aangetoond dat de situatie voor de school onhoudbaar zou worden bij voortzetting van onderwijs aan de leerling. Verder stelt de Commissie vast, dat een actueel, onafhankelijk, deskundig gevalideerd beeld over de onderwijs(on)mogelijkheden van de leerling ontbreekt en dat er geen verifieerbare zienswijze van Afdeling Leerplicht en de Inspecteur Speciaal onderwijs is overgelegd. De school heeft daarom niet in redelijkheid tot de beslissing kunnen komen om het onderwijs aan de leerling stop te zetten (hem feitelijk te verwijderen), zonder dat er een andere school bereid is gevonden om de leerling toe te laten.