Verslaglegging onderzoek jonge kind

Update van de voortgang

In de nieuwsbrief van januari blikten we terug op het drukbezochte Conferentie Het Jonge Kind (10 januari jl.). Tijdens deze conferentie werden duidelijke oorzaken gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de groei van het aantal ondersteuningsvragen bij jonge kinderen. Er werd nadrukkelijk benoemd dat de kans bestaat dat deze groei zich doorzet bij onveranderde omstandigheden. De bevindingen van dit onderzoek en belangrijke oplossingsrichtingen zijn inmiddels beschreven in een whitepaper.

Bestuurlijke opdracht ‘Het Jonge Kind’
We zijn echter na het afronden van de onderzoeken, de conferentie en het opstellen van een whitepaper nog niet klaar. Het belang van het ondernemen van gerichte acties in het belang van het jonge kind is nadrukkelijk aangetoond. Onder externe begeleiding van Leanne Broekman (senior-adviseur) willen we komen tot de regionaal bestuurlijke opdracht ‘Het Jonge Kind’. Het doel is vanuit betrokkenheid van diverse ketenpartners zoals voor- en vroegschoolse voorzieningen, gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders diverse oplossingsrichtingen in samenhang te verkennen.

Na een oproep tijdens de conferentie zijn enkele mogelijke initiatieven om jonge kinderen met een ondersteuningsvraag meer kansen te bieden op regulier onderwijs gemeld bij het SWV. Deze oplossingsrichtingen worden verkend binnen het te formuleren project en de op te zetten projectstructuur.