Uitspraak klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Klacht 1
Verzoek over voornemen tot verwijdering gegrond. De school heeft de noodzaak van verwijdering onvoldoende aangetoond, heeft onvoldoende eigen middelen ingezet en de leerling zonder wettelijke basis niet toegelaten tot de school.

Situatie
Een leerling krijgt extra ondersteuning voor achterblijvende taalvaardigheid en later ook voor toenemende gedragsproblematiek. De school heeft twee externe instellingen ingeschakeld om verschillende vormen van begeleiding te bieden. De moeder van de leerling wil echter geen toestemming geven tot een vervolg bij een van deze instellingen. Na een schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag en vanwege een vertrouwensbreuk met de moeder heeft de school de leerling langdurig de toegang tot de school ontzegd. Daarna wilde de school de leerling tijdelijk plaatsen in een onderwijszorgarrangement om onderzoek te laten doen naar de oorzaak van zijn gedrag en hem daarin te laten begeleiden en om te laten adviseren voor een passende onderwijsplek. Moeder heeft de school hiertoe geen toestemming gegeven. De school vindt dat zij zonder duidelijkheid over de oorzaak van het gedrag niet meer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en besluit om hem te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Verweerder heeft de noodzaak van verwijdering onvoldoende aangetoond. De school heeft vooral ingezet op onderzoek en begeleiding door instellingen buiten de (setting op) school. De school heeft niet gehandeld overeenkomstig de regels van passend onderwijs door onvoldoende eigen middelen in te zetten en de leerling zonder wettelijke basis langdurig niet toe te laten tot de school. Ook heeft de school onvoldoende onderbouwd waarom specifiek het voorgestelde onderwijszorgarrangement noodzakelijk was voor de leerling.

Klacht 2
Geschil over vaststelling van het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief voldoet aan alle wettelijke eisen.

Situatie
Een moeder stelt dat haar hoogbegaafde zoon lijdt onder het onderwijsaanbod van de school, ondanks dat hij dat op school weinig laat merken. Ze wil dat de school de mogelijkheid van een klas overslaan onderzoekt. De school wil door middel van een ontwikkelingsperspectief de hoogbegaafdheidsspecialist inzetten, om met tijdelijke één-op-één begeleiding van de leerling enkele executieve functies te verbeteren. De moeder wil echter niet instemmen met het ontwikkelingsperspectief, omdat deze begeleiding voor haar zoon te belastend zou zijn.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het ontwikkelingsperspectief voldoet aan de wettelijke eisen. Het is aan de school om te beslissen welke extra ondersteuning noodzakelijk is voor een leerling. De school heeft met ouders op overeenstemming gericht overleg gevoerd en het eerdere ontwikkelingsperspectief ook met hen geëvalueerd.