Volgende stap: “Netwerk Jonge Kind”

Het jonge kind

In de nieuwsbrief van maart spraken we onze ambitie uit om te komen tot een regionaal bestuurlijke opdracht ‘het jonge kind’. In april hebben directeur-bestuurder Erik Wissink en externe procesbegeleider Leanne Broekman oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders van verschillende professionele organisaties (gemeenten, GGD, (speciaal) onderwijs, voorschool en zorgaanbieders) rondom het jonge kind. Duidelijk werd dat bij iedereen het gevoel leeft van ‘niets doen is geen optie’.

De uitdagingen die spelen rondom het jonge kind kunnen we alleen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit een positieve mindset succesvol oppakken. Op 15 mei vond de eerste stuurgroepbijeenkomst plaats. Hierin is dan ook besloten om samen een ‘Netwerk Jonge Kind’ te gaan vormen. Met dit netwerk willen we een beweging in gang zetten en concreet werken aan de opgaven rondom het jonge kind om te komen tot meer ontwikkelkansen.
Tot de zomervakantie werken we aan de volgende concrete stappen:

1. Het opstellen van een gezamenlijk ‘ambitiedocument’
Met het ambitiedocument spreken partijen de intentie uit om een beweging op gang te brengen voor het jonge kind. Vervolgens gaan we samenwerken om de gestelde ambities te bereiken.

2. Ideeën voor pilots uitwerken en ‘startklaar’ maken
We selecteren een aantal pilots gericht op het genereren van nieuwe oplossingen. De pilots zetten de beweging naar meer inclusie en meer ontwikkelkansen voor het jonge kind daadwerkelijk in gang, uitgevoerd door partijen uit het netwerk. Zij werken vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar wel vanuit de gedeelde ambitie van het netwerk. Pilots die al zijn benoemd zijn de inzet van zogenaamde ‘kansklassen’ voor jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs. Ook het traject passende kinderopvang van de gemeente Helmond krijgt logischerwijs een plek in het netwerk.

Na de zomervakantie vindt de volgende stuurgroepbijeenkomst plaats, waarin de pilots worden geselecteerd en we gaan nadenken over hoe we deze goed monitoren, zodat we de oplossingsrichtingen goed volgen en daar lering uit trekken. Op deze manier maken we optimaal gebruik van het lerende netwerk dat ontstaat en kunnen we, in onderlinge samenhang van professionele organisaties rondom het kind, met elkaar blijven leren én ontwikkelen.

Op basis van de nieuwe ontwikkelingen hebben wij onze ambitie in de whitepaper ‘Jonge Kind’ aangepast.

Het is mooi om te merken dat onze ontwikkelingen worden gezien en ook door andere partners worden opgepakt en erkend. Wij zijn net als een aantal andere samenwerkingsverbanden geïnterviewd. Onze en andere aanpakken zijn te lezen in dit artikel