Wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’ aangenomen

Op 23 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ aangenomen. Deze wet regelt het hoorrecht van leerlingen over het ontwikkelingsperspectief, de inrichting van ouder- en jeugdsteunpunten en de opname van het ondersteuningsaanbod van de school in de schoolgids.

Met het wetsvoorstel worden de drie onderstaande punten geregeld:

  • Scholen dienen hoorrecht te organiseren voor leerlingen over het ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP worden onder andere de leerdoelen en de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken, beschreven. Via het hoorrecht kan de leerling meepraten over deze ondersteuning. Het schoolbestuur dient ook de beslissing over het ontwikkelingsperspectief aan de leerling te motiveren en toe te lichten hoe de mening van de leerling is meegenomen in de besluitvorming. Voor meer informatie klik hier.
  • De basis- en extra ondersteuning die de school biedt, moet voortaan in de schoolgids worden opgenomen. Hiermee komt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) als apart document te vervallen.
  • Het samenwerkingsverband krijgt als wettelijke taak om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten, dat ouders en leerlingen informeert, ondersteunt en begeleidt bij de vormgeving van passend onderwijs. De ervaringen van ouders en leerlingen worden gebundeld en het SWV wordt hierover geïnformeerd; zodat deze ervaringen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van passend onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

De wijzigingen van dit wetsvoorstel treden naar verwachting in werking per 1 augustus 2024. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.